Contact Us


General Chairs

Wen-Tsai Sung
Department of Electrical Engineering
National Chin-Yi University of Technology
Email:songchen@ncut.edu.tw
Tel:+886-4-23924505  ext.2150,7225
No.57, Sec. 2, Zhongshan Rd., Taiping Dist., Taichung 41170, Taiwan


Secretariat

Hsi-Chun Wang
Department of Electrical Engineering
National Chin-Yi University of Technology
Email:cacs2016.ncut@gmail.com
Tel:+886-4-23924505  ext.7210
No.57, Sec. 2, Zhongshan Rd., Taiping Dist., Taichung 41170, Taiwan